ESTUDI D’IMPACTE DE LA DEMANDA TIC EDUCACIÓ

En la primera part de l’estudi, s’ha realitzat l’anàlisi i dimensionament de la inversió en les tecnologies de la informació i comunicació en l’àmbit escolar, mitjançant l’anàlisi de la demanda. Per mesurar l'impacte de les TIC en el sector educatiu, l’estudi s'ha basat en els principals agents que realitzen inversió: l'Escola i la Família. L’Escola inclou la inversió realitzada per part de les administracions públiques d’ensenyament i per part de les escoles públiques, concertades i privades. L’apartat de la Família té l’objectiu d’estimar la inversió o aportació en TIC educatiu realitzada per part de les famílies i alumnes. 

Així mateix, en el desenvolupament del model es va plantejar distingir entre la inversió en hardware, connectivitat i continguts. El model contempla la utilització d’estimacions de la despesa en aquestes tres tipologies perquè així permet desglossar la inversió del sector TIC i educació.

En l'estudi la despesa anual en TIC Educació s’ha calculat tenint en compte la despesa anual en TIC Educació en alumnat i la despesa de tecnologia educativa en aules. El resultat obtingut és que s’obté una despesa anual en TIC Educació a Catalunya d’entre 148M€ i 372M€. Aquesta inversió demostra que la demanda de les TIC i de les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge) conforma un mercat d’una grandària significativa i una oportunitat per les empreses que ofereixen productes i serveis en aquest sector. 

L’estudi complet “Estudi d’impacte de la demanda TIC Educació” (Gener 2015) ha estat realitzat per DEP Institut per encàrrec del Clúster Edutech.